Home / ESG /
ESG

ESG

XTB przykłada szczególną wagę do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Szczególne miejsce zajmuje u nas dbałość o ochronę środowiska i klimatu, zaangażowanie w sprawy społeczne, jak również respektowanie najwyższych standardów ładu korporacyjnego. Szacunek w relacjach z Klientami, Pracownikami, Współpracownikami i Kontrahentami uznajemy za kluczowy czynnik dla globalnego rozwoju XTB. 

Opracowaliśmy Strategię ESG, której realizacja będzie monitorowana i raportowana zgodnie z przyjętymi standardami, uwzględniając jednocześnie mierniki jakościowe i ilościowe.

Strategia ESG Grupy Kapitałowej XTB jest dokumentem określającym szereg podejmowanych przez XTB działań w obszarze wpływu XTB na ochronę środowiska, troski o społeczeństwo oraz wzmacniających najwyższe standardy ładu korporacyjnego.

Cele strategii są zgodne z kryteriami ESG stosowanymi w ocenie spółek giełdowych. 

Działania XTB wspierają cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęte w Rezolucji “Przekształcamy nasz Świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

 

 
 

 

Fundacja XTB została ustanowiona w 2020 roku. Naszym celem jest podnoszenie świadomości oraz wiedzy ekonomicznej, finansowej oraz związanej z nowymi technologiami. Wspieramy i organizujemy wszelkie inicjatywy związane z promocją instytucji finansowych i nowych technologii, wpływając tym samym na wzrost zaufania i szacunku do tych instytucji. Realizujemy również wszelkie działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.