Home / Spółka/ Polityka dywidendy /
Spółka

Polityka dywidendy

Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie uwzględniającej poziom zysku netto prezentowanego w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz możliwości finansowych Spółki. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące wypłaty dywidendy, kierował się będzie koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej Spółki,  kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy oraz wytycznymi KNF. Zamiarem Zarządu jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy, przy uwzględnieniu czynników wskazanych powyżej, w kwocie na poziomie od 50% do 100% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy.

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy będzie jednak w miarę potrzeby zmieniana przez Zarząd, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu różnych czynników dotyczących Spółki, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, poziomu współczynników adekwatności kapitałowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie. Każda uchwała o wypłacie dywidendy będzie ponadto rozpatrywana przez Walne Zgromadzenie.

Wypłata dywidendy oraz określenie wysokości wypłacanej dywidendy zależy jednak ostatecznie od decyzji akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i w tym zakresie akcjonariusze nie są związani żadną rekomendacją Zarządu.