Home / Ład Korporacyjny/ Walne Zgromadzenie /
Ład Korporacyjny

Walne Zgromadzenie


Dane osobowe

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy XTB S.A. (dalej: „XTB”) dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) XTB informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest XTB S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej  67, 00-838 Warszawa.

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej: „IOD”) pod adresem email: iod@xtb.com lub pisemnie na adres siedziby XTB.

Źródło i zakres danych osobowych

XTB pozyskała Państwa dane bezpośrednio od Państwa, pełnomocnika oraz z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane identyfikacyjne, kontaktowe a także dane zawarte w dokumentach tożsamości

Cele i podstawy przetwarzania

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, XTB będzie przetwarzać Państwa dane w celu:
1. umożliwienia Państwu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy XTB oraz nagrywania przebiegu Walnego Zgromadzenia w stosunku do akcjonariuszy, którzy skorzystali z prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
2. prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą osób fizycznych, posiadających akcje spółki XTB – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na XTB, w szczególności:
– wynikających z KSH, takich jak podpisanie przez Zarząd XTB listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wyłożenia jej w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w celu udostępnienia jej pozostałym akcjonariuszom, wykonywania odpisów i przesyłania ich do pozostałych akcjonariuszy;

3. realizacji obowiązku informacyjnego określonego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz

4. realizacji obowiązku informacyjnego określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

5.Utrzymywania kontaktu, weryfikacji tożsamości oraz dochodzeniu i ochrony roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes XTB

Udostępnianie danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy, jak również Komisja Nadzoru Finansowego, której zgodnie z art. 70 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje się wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w tym zgromadzeniu, z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich. Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być również publikowane w raporcie bieżącym, przekazywane do wiadomości publicznej, Komisji Nadzoru Finansowego oraz przekazywane Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdy zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, posiadacie Państwo co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. XTB publikuje nagrania audio-wideo z Walnych Zgromadzeń w Internecie, w związku z czym odbiorcami danych mogą być również użytkownicy sieci Internet.

Odbiorcami Państwa danych osobowych  mogą być także podmioty współpracujące, tj. firmy, których XTB  jest właścicielem lub które XTB kontroluje lub które znajdują się wraz z XTB pod wspólną kontrolą  lub pozostają z XTB w stałej współpracy. Są to w szczególności banki, firmy inwestycyjne, audytorzy,  firmy dostarczające inne usługi finansowe, firmy informatyczne, doradcze lub firmy kurierskie),  wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji takiej współpracy. Przekazujemy dane osobowe także  dostawcom usług  i rozwiązań informatycznych.

Lokalizacja

Przetwarzanie danych przez XTB może wymagać przekazania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz XTB w innych krajach,  w tym w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku przekazania do krajów,  które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, XTB stosuje zabezpieczenia  w postacie jednego z instrumentów prawnych przewidzianych w RODO takich jak m.in. decyzje Komisji  Europejskiej o stwierdzeniu należytego stopnia ochrony w jednym z państw trzecich, standardowe  klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy jednego z państw  członkowskich, zatwierdzone kodeksy postępowania w danej branży czy wiążące reguły  korporacyjne. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma możliwość uzyskania kopii jej danych.

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy prawa podatkowego, przepisy o rachunkowości oraz w okresie, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych w szczególności z realizacją prawa do zysku akcjonariuszy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
-prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
-prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
-prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
-prawo przenoszenia danych;
-prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa żądania danych

Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i jest konieczne dla realizacji celów określonych powyżej.