Home / Ład Korporacyjny/ Walne Zgromadzenie /
Ład Korporacyjny

Walne Zgromadzenie

[/bs_citem]


Dane osobowe

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (dalej: „XTB”) dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) XTB informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217580, o numerze REGON 015803782, o numerze NIP 527-24-43-955, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 5 869 181,75 zł.

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej: „IOD”) pod adresem email: iod@xtb.com lub pisemnie na adres siedziby X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa. Państwa dane osobowe XTB pozyskała od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w związku z wyrażeniem przez Państwa zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie z art. 406 3 § 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”).

Cele i podstawy przetwarzania

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, XTB będzie przetwarzać Państwa dane w celu:
1. umożliwienia Państwu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy XTB (art. 406 3 § 1, 2 , 4 i 5 KSH) oraz nagrywania przebiegu Walnego Zgromadzenia w stosunku do akcjonariuszy, którzy skorzystali z prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
2. prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą osób fizycznych, posiadających akcje spółki XTB – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na XTB, w szczególności:
– wynikających z KSH, takich jak podpisanie przez Zarząd XTB listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wyłożenia jej w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w celu udostępnienia jej pozostałym akcjonariuszom, wykonywania odpisów i przesyłania ich do pozostałych akcjonariuszy (art. 407 § 1, 1 2 i 2 KSH);
– realizacji prawa do zysku akcjonariusza (art. 347 KSH);

3. obowiązku informacyjnego określonego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz

4. obowiązku informacyjnego określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Udostępnianie danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy, jak również Komisja Nadzoru Finansowego, której zgodnie z art. 70 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje się wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w tym zgromadzeniu, z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich. Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być również publikowane w raporcie bieżącym, przekazywane do wiadomości publicznej, Komisji Nadzoru Finansowego oraz przekazywane Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdy zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, posiadacie Państwo co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. XTB publikuje nagrania audio-wideo z Walnych Zgromadzeń w Internecie, w związku z czym odbiorcami danych mogą być również użytkownicy sieci Internet. Odbiorcami danych są również podmioty przetwarzające dane w imieniu XTB zaangażowane w procesie organizacji Walnych Zgromadzeń.

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązuje przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy prawa podatkowego, przepisy o rachunkowości oraz w okresie, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych w szczególności z realizacją prawa do zysku akcjonariuszy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
4. prawo przenoszenia danych;
5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa żądania danych

Podanie Państwa danych osobowych jest konieczne dla realizacji celów określonych powyżej. Bez podania danych XTB nie może realizować tych celów.