W I kwartale 2021 r. XTB wypracowało 89,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 40,2 mln zł zysku kwartał wcześniej. To wzrost o 48,9 mln zł. Skonsolidowane przychody wyniosły 186,7 mln zł (IV kwartał 2020: 140,0 mln zł), a koszty działalności operacyjnej 86,9 mln zł (IV kwartał 2020: 83,6 mln zł). W okresie Grupa pozyskała rekordową liczbę nowych klientów, tj. 67 231 co oznacza wzrost o 75,0% k/k.

 

 

Przychody

 

 

 

W I kwartale 2021 r. XTB odnotowało wzrost przychodów o 33,4% k/k, tj. o 46,7 mln zł z 140,0 mln zł na 186,7 mln zł. Istotnym czynnikiem determinującym ich poziom była stale rosnąca baza klientów połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną m.in. w liczbie zawartych kontraktów w lotach czy też w wartości nominalnej zrealizowanego przez nich obrotu.
W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi CFD wyniósł 1 115 tys. lotów (IV kwartał 2020: 801 tys. lotów), a rentowność na lota 167 zł (IV kwartał 2020: 175 zł).

 

 

 

 

XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W I kwartale 2021 r. Grupa odnotowała kolejny rekord w tym obszarze pozyskując 67 231 nowych klientów wobec 38 413 kwartał wcześniej, co daje wzrost o 75,0%. To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, większej penetracji rynków już istniejących, sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów oraz ekspansji na nowe rynki geograficzne. Analogicznie do liczby nowych klientów rekordowa była także liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona z 72 346 do 103 446, tj. o 43,0% k/k.

 

 

 

Priorytetem Zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej prowadzący do umocnienia pozycji rynkowej XTB na świecie. Działania te wspierane będą przez szereg inicjatyw m.in. wprowadzoną 5 października 2020 r. nową ofertę na akcje i ETF-y (ang. Exchange-Traded Funds) „0% prowizji” dla miesięcznych wolumenów o wartości do 100 000 EUR. Oferta ta została przyjęta z dużym entuzjazmem zarówno przez obecnych, jak i nowych klientów XTB. Spółka dąży do bycia pierwszym wyborem i kompleksowym rozwiązaniem dla każdego inwestora. W ciągu ostatnich kilku lat XTB wykonało ogromną pracę – od poszerzenia oferty o około 3,7 tys. instrumentów finansowych (z 1 500 do 5 200 obecnie), po ciągłe doskonalenie wersji webowej i mobilnej wielokrotnie nagradzanej platformy transakcyjnej XTB (xStation). Teraz, dzięki bezpłatnej ofercie, XTB szeroko otworzyło drzwi każdemu, kto jest zainteresowany inwestowaniem zarówno w prawdziwe akcje, jak i fundusze ETF. XTB umożliwia obecnie inwestowanie w ponad 2 800 prawdziwych akcji z 16 największych światowych giełd, w tym New York Stock Exchange, London Stock Exchange, hiszpańskiej Bolsa de Madrid, niemieckiej Börse Frankfurt oraz oczywiście warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Oprócz akcji, XTB oferuje ponad 250 funduszy ETF, w tym na towary, nieruchomości i obligacje.

 

 

Oferta „0% prowizji” wspierana jest przez kampanię marketingową i reklamową z udziałem ambasadora marki XTB – jednego z najlepszych menadżerów piłkarskich na świecie, José Mourinho. Ambasadorem XTB jest trener, który zdobył nie tylko tytuły mistrzowskie w rekordowej ilości krajów (Portugalia, Anglia, Włochy i Hiszpania), ale jest także jednym z zaledwie trzech szkoleniowców, którzy dwukrotnie wygrali Ligę Mistrzów UEFA z dwoma klubami.

 

 

 

Spółka liczy na skuteczność oferty na akcje i ETF-y oraz kampanii z José Mourinho. W szczególności ambicją Zarządu jest pozyskanie w 2021 r. przynajmniej 120 tys. nowych klientów czyli średnio 30 tys. nowych klientów kwartalnie.
W następstwie realizowanych działań Grupa pozyskała w pierwszych 20 dniach kwietnia 2021 r. łącznie 10,6 tys. nowych klientów.

 

 

Patrząc na przychody XTB pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie widać, że w I kwartale 2021 r. prym wiodły CFD oparte na towarach. Ich udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych sięgnął 53,8% wobec 51,2% rok wcześniej. To konsekwencja m.in. dużego zainteresowania klientów XTB instrumentami CFD opartymi na notowaniach ceny złota, srebra oraz ropy. Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte na indeksach. Ich udział w strukturze przychodów w I kwartale 2021 r. wyniósł 39,9% (I kwartał 2020: 36,2%). Najzyskowniejszymi instrumentami w tej klasie były CFD oparte o niemiecki indeks akcji DAX (DE30) oraz amerykański indeks US 100. Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty stanowiły 2,7% wszystkich przychodów, wobec 11,1% rok wcześniej.

 

 

 

 

XTB kładzie duży nacisk na dywersyfikację geograficzną przychodów. Krajami, z których Grupa czerpie każdorazowo więcej niż 15% przychodów jest Polska z udziałem wynoszącym odpowiednio 37,8% (I kwartał 2020 r.: 27,9%). Udział pozostałych krajów w strukturze geograficznej przychodów nie przekracza w żadnym przypadku 15%.

 

 

Dla XTB ważna jest także dywersyfikacja segmentowa przychodów. W tym celu Grupa rozwija, poza segmentem detalicznym, działalność instytucjonalną (X Open Hub), w ramach której dostarcza płynność i technologię innym instytucjom finansowym, w tym domom maklerskim. Przychody z tego segmentu potrafią podlegać istotnym wahaniom z kwartału na kwartał, analogicznie jak w segmencie detalicznym, co jest zjawiskiem typowym dla przyjętego przez Grupę modelu biznesowego.

 

 

W model biznesowy XTB wpisana jest duża zmienność przychodów z okresu na okres. Na wyniki operacyjne wpływ mają przed wszystkim: (i) zmienność na rynkach finansowych i towarowych; (ii) liczba aktywnych klientów; (iii) wolumen zawieranych przez nich transakcji na instrumentach finansowych; (iv) ogólne warunki rynkowe, geopolityczne i gospodarcze; (v) konkurencja na rynku FX/CFD oraz (vi) otoczenie regulacyjne.

 

 

Co do zasady, na przychody Grupy pozytywnie wpływa wyższa aktywność rynków finansowych i towarowych z uwagi na to, że w takich okresach obserwuje się wyższy poziom obrotów realizowanych przez klientów Grupy oraz wyższą rentowność na lota. Korzystne dla Spółki są okresy występowania wyraźnych i długich trendów rynkowych i właśnie w takich momentach osiąga najwyższe przychody. W związku z tym, wysoka aktywność rynków finansowych i towarowych prowadzi co do zasady do zwiększonego wolumenu obrotów na platformach transakcyjnych Grupy. Natomiast spadek tej aktywności oraz związany
z tym spadek aktywności transakcyjnej klientów Grupy prowadzi co do zasady do zmniejszenia przychodów operacyjnych Grupy. Z uwagi na powyższe, przychody operacyjne i rentowność Grupy mogą spadać w okresach niskiej aktywności rynków finansowych i towarowych. Ponadto, może pojawić się bardziej przewidywalny trend, w którym rynek porusza się
w ograniczonym zakresie cenowym. Prowadzi to do powstania tendencji rynkowych, dających się przewidzieć z wyższym prawdopodobieństwem niż w przypadku większych kierunkowych ruchów na rynkach, co tworzy sprzyjające warunki do transakcji zawieranych w wąskim zakresie rynku (ang. range trading). W takim przypadku obserwuje się większą liczbę transakcji przynoszących zyski klientom, co prowadzi do obniżenia wyniku Grupy z tytułu market making.

 

 

Zmienność oraz aktywność rynków wynika z szeregu czynników zewnętrznych, z których część jest charakterystyczna dla rynku, a część może być powiązana z ogólnymi warunkami makroekonomicznymi. Może ona w sposób istotny wpływać na przychody osiągane przez Grupę w kolejnych kwartałach. Jest to charakterystyczne dla modelu biznesowego Grupy.

 

 

Koszty

 

 

Koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2021 r. ukształtowały się na poziomie 86,9 mln zł i były o 14,4 mln zł wyższe w stosunku do okresu porównywalnego (I kwartał 2020 r.: 72,5 mln zł). Najistotniejsze zmiany r/r wystąpiły w:

 

 

kosztach marketingowych, wzrost o 16,3 mln zł wynikający głównie z wyższych nakładów na kampanie marketingowe online;

 

 

kosztach wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, spadek o 7,9 mln zł głównie za sprawą utworzonych niższych rezerw na

 

 

zmienne składniki wynagrodzeń (bonusy);

 

 

kosztach prowizji, wzrost o 5,2 mln zł wynikający z większych kwot zapłaconych dostawcom usług płatniczych za

 

 

pośrednictwem których klienci deponują swoje środki na rachunkach transakcyjnych.

 

 

 

W ujęciu k/k koszty działalności operacyjnej wzrosły o 3,3 mln zł głównie za sprawą wyższych o 3,2 mln zł kosztów prowizji wynikających z większych kwot zapłaconych dostawcom usług płatniczych za pośrednictwem których klienci deponują swoje środki na rachunkach transakcyjnych oraz wyższych o 2,8 mln zł kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wynikających głównie ze wzrostu zatrudnienia, oraz wyższych o 2,2 mln zł kosztów marketingowych związanych głównie z wyższymi nakładami na kampanie marketingowe online, a także niższych o 4,2 mln zł pozostałych kosztów, oraz niższych o 0,4 mln zł kosztów pozostałych usług obcych.

 

 

W związku z dynamicznym rozwojem Grupy Zarząd ocenia, że w 2021 r. łączne koszty działalności operacyjnej mogą kształtować się na poziomie wyższym o około kilkanaście procent do tego, jaki zaobserwowaliśmy w 2020 r. Priorytetem Zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej oraz budowanie marki globalnej. W konsekwencji realizowanych działań nakłady na marketing mogą wzrosnąć o ponad 20% w stosunku do roku ubiegłego.

 

Ostateczny poziom kosztów działalności operacyjnej uzależniony będzie od wysokości zmiennych składników wynagrodzeń wypłaconych pracownikom, od poziomu wydatków marketingowych, od tempa ekspansji geograficznej na nowe rynki oraz od wpływu ewentualnych nowych regulacji i innych czynników zewnętrznych na poziom przychodów osiąganych przez Grupę.

 

 

Na wysokość zmiennych składników wynagrodzeń wpływać będą wyniki Grupy. Poziom wydatków marketingowych uzależniony z kolei będzie od oceny ich wpływu na wyniki i rentowność Grupy, tempa ekspansji zagranicznej oraz stopnia responsywności klientów na podejmowane działania. Pojawienie się nowych regulacji wpłynąć może, jeżeli zajdzie taka potrzeba, na rewizję założeń kosztowych Grupy.

 

 

Dywidenda

 

 

Polityka dywidendowa XTB zakłada rekomendowanie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy w kwocie uwzględniającej poziom zysku netto prezentowany w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz szereg różnych czynników dotyczących Spółki, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, poziomu współczynników adekwatności kapitałowej, planów ekspansji, wymogów prawa w tym zakresie, jak i wytycznych KNF. W szczególności Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące wypłaty dywidendy, kierował się będzie koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej Spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy.

 

 

Zarząd podtrzymuje, że jego zamiarem jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podejmowania uchwał
w sprawie wypłaty dywidendy, przy uwzględnieniu czynników wskazanych powyżej, w kwocie na poziomie od 50% do 100% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy. Jednostkowy zysk netto za I kwartał 2021 roku wyniósł 87,0 mln zł.

 

Poziomy łącznego współczynnika kapitałowego XTB w poszczególnych dniach w I kwartale 2021 r. obrazuje poniższy wykres.

 

 

Na koniec I kwartału br. łączny współczynnik kapitałowy w Spółce wyniósł 9,9%. Łączny współczynnik kapitałowy informuje o relacji funduszy własnych do aktywów ważonych ryzykiem, a mówiąc inaczej, pokazuje czy dom maklerski jest w stanie posiadanymi funduszami własnymi pokryć minimalny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego, kredytowego, operacyjnego i pozostałych.

 

 

Środki pieniężne własne i ich ekwiwalenty

 

 

W środowisku niskich stóp procentowych, które zniechęca do utrzymywania depozytów w bankach, XTB zaczęło lokować część swojej gotówki w instrumenty finansowe posiadające wagę ryzyka 0%, tj. w obligacje skarbowe oraz obligacje poręczone przez Skarb Państwa. Na dzień 31 marca 2021 r. łączna wartość własnych środków pieniężnych oraz obligacji wyniosła w Grupie XTB 1 047,0 mln zł, z tego 642,8 mln zł przypadała na środki pieniężne, a 404,2 mln zł na obligacje.

 

 

Ekspansja zagraniczna

 

 

XTB ze swoją silną pozycją rynkową oraz dynamicznie rosnącą bazą klientów coraz śmielej buduje swoją obecność na rynkach pozaeuropejskich, konsekwentnie realizując strategię stworzenia marki globalnej. Zarząd XTB główny nacisk kładzie na rozwój organiczny, z jednej strony zwiększając penetrację rynków europejskich, z drugiej budując sukcesywnie swoją obecność w Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce. W ślad za tymi działaniami skład grupy kapitałowej poszerzać się będzie o nowe podmioty zależne. Warto nadmienić, że ekspansja geograficzna jest procesem realizowanym przez XTB w sposób ciągły, którego efekty rozłożone są w czasie. W związku z tym raczej nie należy się spodziewać nagłych, skokowych zmian wyników Grupy z tego tytułu.

 

 

Aktualnie wysiłki Zarządu skupiają się na rozpoczęciu działalności operacyjnej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w RPA. Pod koniec listopada 2020 r. XTB otrzymało wstępną zgodę regulatora DFSA na prowadzenie działalności maklerskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest to zgoda typu „in principal” czyli wymagająca spełnienia warunków (głównie natury operacyjnej) przed faktycznym rozpoczęciem działalności. Jednym z nich było założenie spółki XTB MENA Limited w DIFC (ang. Dubai International Financial Centre) co nastąpiło dnia 9 stycznia 2021 r. Obecnie trwają prace nad spełnieniem pozostałych warunków. Intencją Zarządu jest rozpoczęcie działalności operacyjnej w ZEA jeszcze w I półroczu 2021 r. W zakresie RPA, ze względu na złożone lokalne uwarunkowania formalno-prawne, Zarząd na chwilę obecną nie jest w stanie wskazać przewidywanej daty rozpoczęcia działalności na tym rynku. Spółka zależna XTB Africa (PTY) Ltd. jest w trakcie procesu licencyjnego od lutego 2019 r.

 

 

Rozwój XTB możliwy jest także poprzez fuzje i przejęcia, zwłaszcza z podmiotami które pozwoliłby osiągnąć Grupie synergię geograficzną (rynki wzajemnie się uzupełniające). Tego typu transakcje Zarząd realizować zamierza jedynie w przypadku gdy wiązać się będą z wymiernymi korzyściami dla Spółki i jej akcjonariuszy. Aktualnie XTB nie bierze udziału w żadnym procesie akwizycyjnym.