I kwartał 2024 r. był dla XTB kolejnym okresem dynamicznego rozwoju biznesu oraz budowania bazy klientów. Wyraźne długie trendy na rynkach akcyjnych i towarowych sprawiły, że handel na instrumentach finansowych dalej był mocno atrakcyjny dla wielu inwestorów W konsekwencji Grupa pozyskała rekordowe 129,7 tys. nowych klientów, to wzrost o 24,5% r/r, natomiast liczba aktywnych klientów wzrosła o 45,5% r/r z 260,1 tys. do 378,5 tys.

 

Dynamiczny wzrost operacyjny XTB przy korzystnych uwarunkowaniach rynkowych przełożył się w I kwartale 2024 r. na bardzo dobre wyniki finansowe. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 302,7 mln zł wobec 302,8 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody osiągnęły wartość 555,9 mln zł (I kwartał 2023 r.: 537,6 mln zł) przy kosztach działalności operacyjnej na poziomie 205,0 mln zł (I kwartał 2023 r.: 184,2 mln zł).

 

 

 

Przychody  

 

W I kwartale 2024 r. XTB odnotowało rekordowy poziom przychodów wynoszący 555,9 mln zł (wzrost o 3,4% r/r). Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom były wyraźne długie trendy na rynkach akcyjnych i towarowych oraz stale rosnąca liczba aktywnych klientów (wzrost o 45,5% r/r), połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną m.in. w liczbie zawartych kontraktów CFD w lotach (wzrost o 6,5% r/r). W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 1 964,9 tys. lotów (I kwartał 2023: 1 845,2 tys. lotów), a rentowność na lota osiągnęła wartość 283 zł (I kwartał 2023: 291 zł).

 

 

 

Patrząc na przychody XTB pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie widać, że w I kwartale 2024 r. prym wiodły CFD oparte na towarach. Ich udział w strukturze przychodów w I kwartale 2024 r. wyniósł 48,7% (I kwartał 2023: 48,8%). To konsekwencja m.in. dużej dochodowości na instrumentach CFD opartych na notowaniach ceny gazu ziemnego, złota oraz kakao. Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte na indeksach. Ich udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych sięgnął 41,9% wobec 45,3% rok wcześniej. To konsekwencja dużej dochodowości na instrumentach CFD opartych o niemiecki indeks akcji DAX (DE30), amerykański indeks US 100 czy też amerykański indeks US 500. Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty stanowiły 6,7% wszystkich przychodów, wobec 4,2% rok wcześniej. Najbardziej dochodowymi instrumentami finansowymi w tej klasie był instrument CFD oparty o kryptowalutę bitcoin oraz o parę walutową USDJPY.  

 

 

 

XTB kładzie duży nacisk na dywersyfikację geograficzną przychodów, konsekwentnie realizując strategię zbudowania marki globalnej. Krajem, z którego Grupa czerpie każdorazowo więcej niż 20% przychodów jest Polska z udziałem wynoszącym 51,8% (I kwartał 2023 r.: 52,1%). Ze względu na ogólny udział w przychodach Grupy wydzielono prezentacyjnie Polskę jako największy przychodowo rynek w Grupie. Grupa dzieli swoje przychody na obszary geograficzne co do zasady według kraju biura XTB, w którym klient został pozyskany. Wyjątek stanowi region Bliskiego Wschodu, w ramach którego prezentowane są także przychody z klientów z tego rynku pozyskanych przez spółkę zależną XTB International Ltd. z siedzibą w Belize.

 

 

Dla XTB ważna jest także dywersyfikacja segmentowa przychodów. W tym celu Grupa rozwija, poza segmentem detalicznym, działalność instytucjonalną pod marką X Open Hub (XOH), w ramach której dostarcza płynność i technologię innym instytucjom finansowym. Przychody z tego segmentu potrafią podlegać istotnym wahaniom z okresu na okres, analogicznie jak w segmencie detalicznym, co jest zjawiskiem typowym dla przyjętego przez Grupę modelu biznesowego.

 

 

Koszty działalności operacyjnej

 

Koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2024 r. ukształtowały się na poziomie 205,0 mln zł i były o 20,7 mln zł wyższe od tych rok wcześniej (I kwartał 2023: 184,2 mln zł). Najistotniejsze zmiany wystąpiły w:

 

kosztach wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, wzrost o 9,5 mln zł głównie za sprawą wzrostu zatrudnienia;

 

kosztach prowizji, wzrost o 6,2 mln zł wynikający z większych kwot zapłaconych dostawcom usług płatniczych za pośrednictwem których klienci deponują swoje środki na rachunkach transakcyjnych;

 

pozostałych usługach obcych, wzrost o 2,9 mln zł w następstwie poniesienia głównie wyższych nakładów na systemy IT i licencje (wzrost o 3,1 mln zł r/r).

 

 

 

W ujęciu k/k koszty działalności operacyjnej wzrosły o 17,3 mln zł głównie za sprawą wyższych o 12,0 mln zł nakładów marketingowych online oraz offline, wyższych o 3,1 mln zł kosztów prowizji wynikających z większych kwot zapłaconych dostawcom usług płatniczych za pośrednictwem których klienci deponują swoje środki na rachunkach transakcyjnych.  

 

   

 

W związku z dynamicznym rozwojem XTB Zarząd ocenia, że w 2024 r. łączne koszty działalności operacyjnej mogą kształtować się nawet na poziomie wyższym o około jedną czwartą do tego, jaki zaobserwowaliśmy w 2023 r. Priorytetem Zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej oraz budowanie marki globalnej. W konsekwencji realizowanych działań nakłady na marketing mogą wzrosnąć o około jedną trzecią w stosunku do roku ubiegłego.

 

Ostateczny poziom kosztów działalności operacyjnej uzależniony będzie w szczególności od tempa wzrostu zatrudnienia i wysokości zmiennych składników wynagrodzeń wypłaconych pracownikom, od poziomu wydatków marketingowych, od tempa ekspansji geograficznej na nowe rynki oraz od wpływu ewentualnych nowych regulacji i innych czynników zewnętrznych na poziom przychodów osiąganych przez Grupę.

 

Poziom wydatków marketingowych uzależniony będzie od oceny ich wpływu na wyniki i rentowność Grupy, od tempa ekspansji zagranicznej oraz stopnia responsywności klientów na podejmowane działania. Do wzrostu zatrudnienia w Grupie przyczyniać się będzie jej dynamiczny rozwój, zarówno na rynkach już istniejących, jak i nowych. Z kolei na wysokość zmiennych składników wynagrodzeń wpływać będą wyniki Grupy.  

 

 

Klienci  

 

XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W I kwartale 2024 r. Grupa odnotowała kolejny rekord w tym obszarze pozyskując 129 747 nowych klientów wobec 104 206 rok wcześniej, co daje wzrost o 24,5%. Analogicznie do liczby nowych klientów rekordowa była także liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona z 260 095 do 378 476, tj. o 45,5% r/r.  

 

 

 

Priorytetem Zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej prowadzący do umocnienia pozycji rynkowej XTB na świecie poprzez dotarcie z ofertą produktową do klienta masowego. Działania te wspierane są i będą przez szereg inicjatyw, między innymi wprowadzenie nowych produktów czy też akcje promocyjne. Ambicją Zarządu w 2024 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 65-90 tys. nowych klientów kwartalnie. W następstwie realizowanych działań Grupa pozyskała w pierwszym kwartale 2024 r. łącznie 129,7 tys. nowych klientów, natomiast w kwietniu 2024 r. zostało pozyskanych 35,6 tys. nowych klientów.

Marketing stanowi drugą siłę napędową XTB. Grupa w celu umocnienia swojej pozycji rynkowej i rozpoznawalności na świecie współpracuje z utytułowanymi sportowcami, będącymi ambasadorami marki XTB takimi jak Conor McGregor, czy Iker Casillas. W planach na 2024 rok jest nawiązanie współpracy z nowym ambasadorem marki.  

 

 

Aplikacja inwestycyjna All-in-One  

 

Ambicją Zarządu jest aby XTB stało się wiodącą aplikacją inwestycyjną All-in-One w Europie, oferującą klientom łatwe, inteligentne i wydajne sposoby zawierania transakcji, inwestowania i oszczędzania, zapewniając jednocześnie natychmiastowy dostęp do ich pieniędzy. Ostatnimi laty postępuje transformacja XTB z brokera CFD w uniwersalną aplikację inwestycyjną. Kontynuowana ona będzie w 2024 roku, jak i latach kolejnych.    

 

 

 

 

Plan produktowy  

 

Podobnie jak w poprzednich latach, również w 2024 roku XTB będzie koncentrować się na pozyskiwaniu nowych klientów i poszerzaniu tej grupy o osoby zainteresowane nie tylko inwestowaniem, ale także szeroko-rozumianymi produktami finansowymi.

 

W związku z tym, Spółka planuje nie tylko wzbogacenie swojej oferty, ale także wprowadzenie zmian, których celem jest zwiększenie komfortu obsługi platformy inwestycyjnej i aplikacji mobilnej. Do wszystkich tych zmian i wdrożeń Spółka przygotowywała się od miesięcy, czego przejawem jest intensywny rozwój Działu Rozwoju IT i trwające w nim prace deweloperskie oraz badawczo-rozwojowe, związane również z wykorzystaniem technologii bazujących na sztucznej inteligencji.    

Pierwszy kwartał 2024 roku to dalszy rozwój oferty produktowej skierowanej do pasywnych inwestorów. Plany Inwestycyjne, czyli produkt umożliwiający inwestowanie w ponad 350 funduszy ETF, zostały wzbogacone o funkcję auto-inwestowania, dzięki której inwestorzy mogą określić jak często i jaką kwotą chcą regularnie zasilać swoje indywidualne portfele inwestycyjne. Tym samym, w porównaniu do konkurencyjnych produktów, Plany Inwestycyjne stały się jeszcze bardziej atrakcyjne dla klientów poszukujących średnio- i długoterminowych produktów inwestycyjnych.

 

Dodatkowo na koniec marca 2024 r. Spółka uruchomiła nową usługę społecznościową XTB Social, która pozwala użytkownikom otrzymywać powiadomienia o transakcjach wybranych inwestorów. Klienci otrzymują także wgląd do ich portfeli i najważniejszych statystyk na temat handlu obserwowanych osób. W ramach XTB Social, dane klientów są w pełni zanonimizowane oraz klasyfikowane wyłącznie na podstawie osiąganej stopy zwrotu z inwestycji czy akceptowanego poziomu ryzyka.

 

W kolejnych kwartałach 2024 roku, oferta pasywnego inwestowania zostanie wzbogacona o obligacje. Klienci XTB zyskają dostęp do kolejnej klasy instrumentów – zarówno obligacji skarbowych (emitowanych przez takie kraje jak Polska, USA czy Niemcy), jak i korporacyjnych, których emitentami są renomowane, globalne przedsiębiorstwa o relatywnie stabilnym ratingu (od AAA do BBB-). Dzięki wykorzystaniu mechanizmu analogicznego jak w przypadku akcji ułamkowych, inwestowanie w obligacje będzie dostępne już od niewielkich kwot.

 

W trzecim kwartale 2024 roku, powinien pojawić się produkt długo wyczekiwany przez klientów na polskim rynku – czyli konta IKE i IKZE. Obecnie korzysta z nich zaledwie ułamek dorosłych Polaków, jednak zainteresowanie IKE i IKZE systematycznie rośnie z roku na rok. W związku z tym, że Spółka dostrzega potencjał dalszego rozwoju w segmencie długoterminowego inwestowania, oferta produktów emerytalnych będzie także rozwijana na innych globalnych rynkach, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie XTB planuje prowadzić działalność jako ISA Manager.

 

Pod koniec 2024 roku planowane jest dodanie do oferty produktu, dzięki któremu Spółka ma szansę stać się kompleksowa platformą do codziennego zarządzania finansami. Wirtualny portfel wraz z multi walutową kartą umożliwią klientom korzystającym z aplikacji mobilnej XTB dokonywanie płatności i przelewów, transakcji kartowych czy wymianę walut. Wartością dodaną będzie możliwość natychmiastowych płatności pomiędzy wszystkimi kontami w XTB. Powiadomienia w czasie rzeczywistym zapewnią natomiast pełną kontrolę wydatków.

 

W 2025 roku i w kolejnych latach, XTB planuje dalsze wzbogacanie swojej oferty produktowej.

 

Przedstawiony powyżej plan produktowy odpowiada aktualnemu stanowi wiedzy i zasobów. Może on ulec zmianom i modyfikacjom, w tym z powodów wynikających ze współpracy XTB z zewnętrznymi dostawcami.  

 

 

Zasadniczo FinTech  

 

 

 

XTB jako podmiot technologiczny działający w sektorze finansów prowadzi w sposób ciągły prace polegające na opracowywaniu i rozwijaniu wysoce innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań w dziedzinie transakcji oraz inwestycji internetowych w instrumenty finansowe. Czyni to Spółkę organizacją typu FinTech. Celem powyższych prac jest opracowywanie innowacyjnych technologii i rozwiązań pozwalających w szczególności na dalszy rozwój oferty produktowej. XTB jest właścicielem szeregu autorskich rozwiązań technologicznych, w tym nowoczesnej platformy transakcyjnej xStation.

Prace realizowane w I kwartale 2024 roku miały na celu rozwój narzędzi niezbędnych do sprawnego funkcjonowania systemów transakcyjnych XTB, efektywnej egzekucji zleceń, sprawnego procesu pozyskiwania nowych klientów (tzw. onboardingu) oraz dalszego rozwoju narzędzi wspierających wewnętrzne procesy w firmie w efekcie zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych. Obszary badawcze skupiały się na funkcjonalnościach i bezpieczeństwie działania systemów, procesów i baz danych. Prowadzone były również prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój nowych systemów elektronicznego obrotu.  

 

Z uwagi na przyjętą strategię biznesową opierającą się na rozwoju nowych technologii, w ramach struktury XTB wyodrębniony został Dział Rozwoju IT, w którym znakomitą część personelu stanowią osoby wykonujące prace badawczo-rozwojowe. Przedmiotowe prace mają znaczący, niemalże strategiczny wpływ na działalność gospodarczą prowadzoną przez XTB. Nie tylko przekładają się na poziom generowanych przychodów przez XTB, ale również są kluczowe w procesie budowania i utrzymywania wysoce konkurencyjnej pozycji Spółki na globalnym rynku kapitałowym.  

 

Poniższa tabela przedstawia liczbę osób zatrudnionych w Dziale Rozwoju IT oraz ponoszone koszty przez ten dział:  

 

 

 

Dywidenda  

 

Polityka dywidendowa XTB zakłada rekomendowanie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy w kwocie uwzględniającej poziom zysku netto prezentowany w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz szereg różnych czynników dotyczących Spółki, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, poziomu współczynników adekwatności kapitałowej, planów ekspansji, wymogów prawa w tym zakresie, jak i wytycznych KNF. W szczególności Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące wypłaty dywidendy, kierował się będzie koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej Spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy. 

 

Zarząd podtrzymuje, że jego zamiarem jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy, przy uwzględnieniu czynników wskazanych powyżej, w kwocie na poziomie od 50% do 100% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy. Jednostkowy zysk netto za I kwartał 2024 r. wyniósł 300,1 mln zł.   W dniu 23 kwietnia 2024 roku Zarząd XTB S.A. podjął uchwałę zgodnie z którą zarekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział jednostkowego zysku netto za rok 2023 w kwocie 787,1 mln zł w następujący sposób:

 

•  poprzez wypłatę dywidendy w kwocie 590,2 mln zł, tj. 5,02 zł na jedną akcję;

•  zatrzymanie pozostałej części zysku w kwocie 196,9 mln zł do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.

 

Poziomy łącznego współczynnika kapitałowego (IFR) XTB w poszczególnych dniach w I kwartale 2024 r. obrazuje poniższy wykres.  

 

 

Łączny współczynnik kapitałowy informuje o relacji funduszy własnych do aktywów ważonych ryzykiem, a mówiąc inaczej, pokazuje czy dom maklerski jest w stanie posiadanymi funduszami własnymi pokryć minimalny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego, kredytowego, operacyjnego i pozostałych. Na koniec I kwartału 2024 r. łączny współczynnik kapitałowy w Spółce wyniósł 139,0%.  

 

Środki pieniężne własne i ich ekwiwalenty  

 

XTB lokuje część swojej gotówki w lokaty bankowe oraz instrumenty finansowe, tj. w obligacje skarbowe, obligacje poręczone przez Skarb Państwa oraz obligacje korporacyjne poręczone przez banki. Na dzień 31 marca 2024 r. łączna wartość własnych środków pieniężnych oraz obligacji wyniosła w Grupie XTB 2 128,4 mln zł, z tego 1 332,3 mln zł przypadała na środki pieniężne, a 796,1 mln zł na obligacje.