PONAD 70 MLN PLN WZROST PRZYCHODÓW I REKORDOWY WZROST ZYSKU O BLISKO 250%, DOBRE PERSPEKTYWY NA 2018 R.

 

W I półroczu 2018 r. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (XTB) odnotowała wzrost przychodów o 72,6 mln PLN do poziomu 197,9 mln PLN, pochodna wzrostu obrotów i poprawy rentowności transakcyjnej na lota. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł do 115,1 mln PLN, tj. o 62,4 mln PLN rdr. Spółka wykazała rekordowy skonsolidowany zysk netto w wysokości 100,4 mln PLN wobec 29,4 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku. W br. XTB będzie dążyć do stabilizacji liczby nowych klientów oraz średniej liczby aktywnych klientów na poziomach obserwowanych w poprzednich, rekordowych kwartałach. Ponadto największy potencjał wzrostu biznesu Zarząd upatruje w rynku niemieckim, francuskim i Ameryce Łacińskiej.

 

 

PONAD 70 MLN PLN WZROST PRZYCHODÓW DZIĘKI WZROSTOWI O 23% OBROTÓW I POPRAWIE RENTOWNOŚCI NA LOTA O BLISKO 35 PLN

 

W I półroczu 2018 r. przychody spółki wyniosły 197,9 mln PLN, tj. wzrost o 57,9% rdr. Tak istotny wzrost przychodów to wynik wzrostu wolumenu obrotu transakcyjnego liczonego w lotach, jak i rentowności na lota. W omawianym okresie obroty klientów wyniosły 1,3 mln lotów, tj. więcej o 237,5 tys. lotów rdr, a rentowność jednostkowa wyniosła 153 zł, tj. wzrost o 28,6% rdr.

 

 

 

GŁÓWNE RYNKI DZIAŁALNOŚCI W GÓRĘ

 

W I półroczu 2018 r. XTB odnotowało wzrost przychodów na głównych rynkach działalności, tj. w Europie Środkowo-Wschodniej i Zachodniej, odpowiednio o 108,4% i 24,0% rdr. W omawianym okresie, Polska, która stanowi 32,3% udział w strukturze sprzedaży, zanotowała 64,0 mln PLN przychodów, tj. 162,2% wzrostu rdr. Drugi pod względem udziałów rynek hiszpański (15,0%) zakończył I półrocze br. przychodami na poziomie 29,7 mln PLN. W globalnej kontrybucji na znaczeniu zyskuje także Ameryka Łacińska, która zastąpiła lukę po Turcji, uzyskując 10,1 mln PLN przychodów, tj. 240,2% wzrostu rdr.

 

 

 

ROŚNIE LICZBA AKTYWNYCH KLIENTÓW DETALICZNYCH

 

W I półroczu 2018 r. przychody Grupy z działalności detalicznej wyniosły 186,9 mln PLN, w porównaniu do 105,2 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

 

XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W I półroczu 2018 r. Grupa pozyskała 10 046 nowych klientów, co daje wzrost o 1 916 nowych klientów rdr. Z kolei średnia liczba aktywnych klientów była wyższa o 4 390 rdr, tj. o 24,8% rdr.

 

W omawianym okresie przychody z działalności instytucjonalnej XTB wyniosły 11,0 mln PLN, tj. spadek o 45,4% rdr. Przychody z tego segmentu podlegają wahaniom kwartalnym, analogicznie jak w segmencie detalicznym, co jest zjawiskiem typowym dla przyjętego przez Grupę modelu biznesowego.

 

 

REKORDOWE ZYSKI, KOSZTY NA STABILNYM POZIOMIE

 

Zysk z działalności operacyjnej w I półroczu 2018 r. wyniósł 115,1 mln PLN, tj. 118,5% wzrostu rdr. Koszty działalności operacyjnej w omawianym okresie ukształtowały się na poziomie 82,8 mln PLN, tj. 14,0% wzrostu rdr. Na wzrost ten złożyły się wyższe: o 3,0 mln PLN koszty marketingowe wynikające głównie z wyższych nakładów na kampanie marketingowe online; o 2,8 mln PLN koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, głównie za sprawą wzrostu zmiennych składników wynagrodzeń (bonusów); o 2,6 mln PLN koszty pozostałych usług obcych w następstwie poniesienia większych nakładów na systemy IT i licencje, usługi prawne i doradcze oraz łączność internetową i telekomunikacyjną; o 1,4 mln PLN koszty prowizji wynikające z większych kwot zapłaconych dostawcom usług płatniczych za pośrednictwem których klienci deponują swoje środki na rachunkach transakcyjnych; oraz o 1,4 mln PLN pozostałe koszty.

 

Zarząd przewiduje, że w całym 2018 r. koszty działalności operacyjnej mogą kształtować się na poziomie porównywalnym (nieznacznie wyższym) do tego, jaki obserwowaliśmy w 2017 r. Ostateczny ich poziom uzależniony będzie od wysokości zmiennych składników wynagrodzeń wypłaconych pracownikom, od poziomu wydatków marketingowych oraz od wpływu interwencji produktowej ESMA na poziom przychodów osiąganych przez Grupę. Na wysokość zmiennych składników wynagrodzeń wpływać będą wyniki Grupy. Poziom wydatków marketingowych uzależniony z kolei będzie od oceny ich wpływu na wyniki i rentowność Grupy oraz stopnia responsywności klientów na podejmowane działania. Wpływ interwencji produktowej ESMA na przychody Grupy determinował będzie z kolei, jeżeli zajdzie taka potrzeba, rewizję założeń kosztowych dla kolejnych kwartałów br.

 

 

PERSPEKTYWY DALSZEGO ROZWOJU W 2018 R.

 

Grupa planuje dalszy rozwój poprzez rozbudowę bazy klienckiej i oferty produktowej, penetrację istniejących rynków oraz ekspansję geograficzną na nowe rynki w Afryce i Azji, a także Ameryce Łacińskiej, wykorzystując swoją obecność w Belize jako punktu wyjścia dla ekspansji i rozwoju biznesu w innych krajach tego regionu.