Aktualności

 • 2023.05.08
  Wyniki XTB za I kwartał 2023 roku

  I kwartał 2023 r. to dla XTB kolejny okres dynamicznego rozwoju biznesu oraz budowania bazy klientów. Grupa pozyskała w nim rekordowe 104,2 tys. nowych klientów, to wzrost o 88,3% r/r, natomiast liczba aktywnych klientów wzrosła o 44,1% r/r z 149,7 tys. do 215,7 tys. Wpłynęło to także na zwiększenie wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD wyrażonego w lotach – wzrost z 1,6 mln do 1,8 mln, tj. 18,2% r/r.  

   

  Dynamiczny wzrost operacyjny XTB przy korzystnych uwarunkowaniach rynkowych przełożył się w I kwartale 2023 r. na rekordowe wyniki finansowe. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 302,8 mln zł wobec 252,6 mln zł rok wcześniej. To wzrost o 50,2 mln zł. Skonsolidowane przychody osiągnęły wartość 531,6 mln zł (I kwartał 2022: 439,8 mln zł) przy kosztach działalności operacyjnej na poziomie 184,2 mln zł (I kwartał 2022: 131,0 mln zł).  

   

   

  Przychody  

   

  W I kwartale 2023 r. XTB odnotowało rekordowy poziom przychodów. Wzrosły one o 20,9% r/r, tj. o 91,8 mln zł z 439,8 mln zł na 531,6 mln zł. Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom były wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz stale rosnąca liczba nowych klientów (wzrost o 88,3% r/r), połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów CFD w lotach. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 1 845,2 tys. lotów (I kwartał 2022: 1 560,7 tys. lotów), a rentowność na lota osiągnęła wartość 288 zł (I kwartał 2022: 282 zł).

   

   

  XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W I kwartale 2023 r. Grupa odnotowała kolejny rekord w tym obszarze pozyskując 104 206 nowych klientów wobec 55 333 rok wcześniej, co daje wzrost o 88,3%. Analogicznie do liczby nowych klientów rekordowa była także liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona z 149 729 do 215 703, tj. o 44,1% r/r.

   

   

  Priorytetem Zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej prowadzący do umocnienia pozycji rynkowej XTB na świecie poprzez dotarcie z ofertą produktową do klienta masowego. Ambicją Zarządu w 2023 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 40-60 tys. nowych klientów kwartalnie. W następstwie realizowanych działań Grupa pozyskała w pierwszym kwartale 2023 r. łącznie 104,2 tys. nowych klientów, natomiast w kwietnia 2023 r. zostało pozyskanych 20,6 tys. nowych klientów.

   

   

   

   

   

   

   

  XTB w celu umocnienia swojej pozycji rynkowej i rozpoznawalności na świecie współpracuje z utytułowanymi sportowcami, będącymi ambasadorami marki XTB. W lutym 2022 r. wprowadzona została kampania reklamowa z udziałem utytułowanej zawodniczki sportów walki, pierwszej Polki w organizacji UFC oraz mistrzyni w tejże organizacji, jak i trzykrotnej mistrzyni świata w boksie tajskim – Joanny Jędrzejczyk.

   

   

   

   

   

  We wrześniu 2022 r. uruchomiono działania promocyjne z udziałem Conora McGregor, kolejnego ambasadora marki XTB – irlandzkiego zawodnika mieszanych sztuk walki (MMA) oraz UFC. Conor McGregor jest największą gwiazdą sportów walki na świecie oraz najlepiej wynagradzanym sportowcem wg listy sporządzonej przez Forbesa. Conor to nie tylko zawodnik, ale także osoba odnosząca sukcesy w biznesie jako inwestor w wielu ciekawych projektach.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Twarzą marki XTB został także Jiří Procházka, czeski zawodnik, jeden z czołowych zawodników MMA, mistrz UFC. Dzięki tej współpracy, XTB planuje kontynuować swoje intensywne działania promocyjne.

   

   

   

   

   

   

   

  Do zespołu ambasadorów XTB dołączył też w 2022 r. Iker Casillas, były piłkarz Realu Madryt, uznawany za jednego z najlepszych bramkarzy wszech czasów. Obecnie pełni on funkcję zastępcy dyrektora generalnego fundacji Realu Madryt.

   

  XTB, dzięki podjętej współpracy z takimi osobistościami jak Joanna Jędrzejczyk, Conor McGregor, Jiří Procházka, czy Iker Casillas rozpoczęło promocję oferowanych rozwiązań inwestycyjnych, w szczególności przekonuje, że inwestowanie w różnego rodzaju aktywa jest dostępne dla każdego, za pomocą udostępnianych narzędzi, które ułatwiają wejście w świat inwestycji: przez codzienne analizy rynkowe, a także liczne materiały edukacyjne.  

   

  Patrząc na przychody XTB pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie widać, że w I kwartale 2023 r. prym wiodły CFD oparte na towarach. Ich udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych sięgnął 48,8% wobec 30,2% rok wcześniej. Najzyskowniejszymi instrumentami w tej klasie były CFD oparte na notowaniach ceny gazu ziemnego oraz złota. Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte na indeksach. Ich udział w strukturze przychodów w I kwartale 2023 r. wyniósł 45,3% (I kwartał 2022: 57,4%). Najzyskowniejszymi instrumentami w tej klasie były CFD oparte o niemiecki indeks akcji DAX (DE30), amerykański indeks US 100 i US 500. Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty stanowiły 4,2% wszystkich przychodów, wobec 9,4% rok wcześniej, gdzie najbardziej dochodowymi instrumentami finansowymi w tej klasie były oparte o parę walutową EURUSD.

   

   

   

   

  XTB kładzie duży nacisk na dywersyfikację geograficzną przychodów, konsekwentnie realizując strategię zbudowania marki globalnej. Krajem, z którego Grupa czerpie każdorazowo więcej niż 20% przychodów jest Polska z udziałem wynoszącym 51,6% (I kwartał 2022 r.: 27,3%). Ze względu na ogólny udział w przychodach Grupy wydzielono prezentacyjnie Polskę jako największy przychodowo rynek w Grupie. Grupa dzieli swoje przychody na obszary geograficzne co do zasady według kraju biura XTB, w którym klient został pozyskany. Wyjątek stanowi region Bliskiego Wschodu, w ramach którego prezentowane są także przychody z klientów z tego rynku pozyskanych przez spółkę zależną XTB International Ltd. z siedzibą w Belize.

   

  Dla XTB ważna jest także dywersyfikacja segmentowa przychodów. W tym celu Grupa rozwija, poza segmentem detalicznym, działalność instytucjonalną pod marką X Open Hub (XOH), w ramach której dostarcza płynność i technologię innym instytucjom finansowym. Przychody z tego segmentu potrafią podlegać istotnym wahaniom z okresu na okres, analogicznie jak w segmencie detalicznym, co jest zjawiskiem typowym dla przyjętego przez Grupę modelu biznesowego.


   

  W model biznesowy XTB wpisana jest duża zmienność przychodów z okresu na okres. Na wyniki operacyjne wpływ mają przed wszystkim: (i) zmienność na rynkach finansowych i towarowych; (ii) liczba aktywnych klientów; (iii) wolumen zawieranych przez nich transakcji na instrumentach finansowych; (iv) ogólne warunki rynkowe, geopolityczne i gospodarcze; (v) konkurencja na rynku FX/CFD oraz (vi) otoczenie regulacyjne.

   

  Co do zasady, na przychody Grupy pozytywnie wpływa wyższa aktywność rynków finansowych i towarowych z uwagi na to, że w takich okresach obserwuje się wyższy poziom obrotów realizowanych przez klientów Grupy oraz wyższą rentowność na lota. Korzystne dla Spółki są okresy występowania wyraźnych i długich trendów rynkowych i właśnie w takich momentach osiąga najwyższe przychody. W związku z tym, wysoka aktywność rynków finansowych i towarowych prowadzi co do zasady do zwiększonego wolumenu obrotów na platformach transakcyjnych Grupy. Natomiast spadek tej aktywności oraz związany z tym spadek aktywności transakcyjnej klientów Grupy prowadzi co do zasady do zmniejszenia przychodów operacyjnych Grupy. Z uwagi na powyższe, przychody operacyjne i rentowność Grupy mogą spadać w okresach niskiej aktywności rynków finansowych i towarowych. Ponadto, może pojawić się bardziej przewidywalny trend, w którym rynek porusza się w ograniczonym zakresie cenowym. Prowadzi to do powstania tendencji rynkowych, dających się przewidzieć z wyższym prawdopodobieństwem niż w przypadku większych kierunkowych ruchów na rynkach, co tworzy sprzyjające warunki do transakcji zawieranych w wąskim zakresie rynku (ang. range trading). W takim przypadku obserwuje się większą liczbę transakcji przynoszących zyski klientom, co prowadzi do obniżenia wyniku Grupy z tytułu market making.

   

  Zmienność oraz aktywność rynków wynika z szeregu czynników zewnętrznych, z których część jest charakterystyczna dla rynku, a część może być powiązana z ogólnymi warunkami makroekonomicznymi. Może ona w sposób istotny wpływać na przychody osiągane przez Grupę w kolejnych kwartałach. Jest to charakterystyczne dla modelu biznesowego Grupy.

   

  Koszty

   

  Koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2023 r. ukształtowały się na poziomie 184,2 mln zł i były o 53,2 mln zł wyższe w stosunku do okresu porównywalnego (I kwartał 2022 r.: 131,0 mln zł). Najistotniejsze zmiany r/r wystąpiły w:

   

   •  kosztach marketingowych, wzrost o 30,8 mln zł wynikający głównie z wyższych nakładów na kampanie marketingowe online i offline;

   

   •  kosztach wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, wzrost o 16,9 mln zł głównie za sprawą wzrostu zatrudnienia oraz wyższych rezerw na zmienne składniki wynagrodzeń (bonusy);

   

   •  pozostałych usługach obcych, wzrost o 2,7 mln zł w następstwie poniesienia głównie wyższych nakładów na:
  (i) systemy IT i licencje (wzrost o 1,2 mln zł r/r); (ii) usługi dostarczania danych rynkowych (wzrost o 0,6 mln zł r/r) oraz (iii) usługi prawne i doradcze (wzrost o 0,5 mln zł r/r);

   

   •  kosztach prowizji, wzrost o 1,8 mln zł wynikający z większych kwot zapłaconych dostawcom usług płatniczych za pośrednictwem których klienci deponują swoje środki na rachunkach transakcyjnych).

   

   

  W ujęciu k/k koszty działalności operacyjnej wzrosły o 26,0 mln zł głównie za sprawą wyższych o 13,4 mln zł kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wynikających głównie ze wzrostu zatrudnienia oraz wzrostu utworzonych rezerw na zmienne składniki wynagrodzeń (bonusy), wyższych o 13,0 mln zł kosztów marketingowych związanych głównie z wyższymi nakładami na kampanie marketingowe online.

   

   

  W związku z dynamicznym rozwojem XTB Zarząd ocenia, że w 2023 r. łączne koszty działalności operacyjnej mogą kształtować się nawet na poziomie wyższym o około jedną czwartą do tego, jaki zaobserwowaliśmy w 2022 r. Priorytetem Zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej oraz budowanie marki globalnej. W konsekwencji realizowanych działań nakłady na marketing mogą wzrosnąć o około jedną piątą w stosunku do roku ubiegłego.

   

  Ostateczny poziom kosztów działalności operacyjnej uzależniony będzie w szczególności od tempa wzrostu zatrudnienia i wysokości zmiennych składników wynagrodzeń wypłaconych pracownikom, od poziomu wydatków marketingowych, od tempa ekspansji geograficznej na nowe rynki oraz od wpływu ewentualnych nowych regulacji i innych czynników zewnętrznych na poziom przychodów osiąganych przez Grupę.


  Poziom wydatków marketingowych uzależniony będzie od oceny ich wpływu na wyniki i rentowność Grupy, od tempa ekspansji zagranicznej oraz stopnia responsywności klientów na podejmowane działania. Do wzrostu zatrudnienia w Grupie przyczyniać się będzie jej dynamiczny rozwój, zarówno na rynkach już istniejących, jak i nowych. Z kolei na wysokość zmiennych składników wynagrodzeń wpływać będą wyniki Grupy.

   

  Dywidenda

   

  Polityka dywidendowa XTB zakłada rekomendowanie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy w kwocie uwzględniającej poziom zysku netto prezentowany w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz szereg różnych czynników dotyczących Spółki, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, poziomu współczynników adekwatności kapitałowej, planów ekspansji, wymogów prawa w tym zakresie, jak i wytycznych KNF. W szczególności Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące wypłaty dywidendy, kierował się będzie koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej Spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy.

   

  Zarząd podtrzymuje, że jego zamiarem jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy, przy uwzględnieniu czynników wskazanych powyżej, w kwocie na poziomie od 50% do 100% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy. Jednostkowy zysk netto za I kwartał 2023 roku wyniósł 299,8 mln zł.

   

  Poziomy łącznego współczynnika kapitałowego (IFR) XTB w poszczególnych dniach w I kwartale 2023 r. obrazuje poniższy wykres.

   

  Na koniec I kwartału br. łączny współczynnik kapitałowy w Spółce wyniósł 136,7%. Łączny współczynnik kapitałowy informuje o relacji funduszy własnych do aktywów ważonych ryzykiem, a mówiąc inaczej, pokazuje czy dom maklerski jest w stanie posiadanymi funduszami własnymi pokryć minimalny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego, kredytowego, operacyjnego i pozostałych.

   

   

  Środki pieniężne własne i ekwiwalenty

   

  XTB lokuje część swojej gotówki w lokaty bankowe oraz instrumenty finansowe posiadające wagę ryzyka 0%, tj. w obligacje skarbowe oraz obligacje poręczone przez Skarb Państwa. Na dzień 31 marca 2023 r. łączna wartość własnych środków pieniężnych oraz obligacji wyniosła w Grupie XTB 1 906,6 mln zł, z tego 1 535,2 mln zł przypadała na środki pieniężne, a 371,5 mln zł na obligacje.

   

 • 2023.04.28
  Omar Arnaout o wynikach za I kwartał 2023 dla Parkiet TV
 • 2023.04.11
  Konferencja wynikowa – wstępne dane za I kwartał 2023 (spotkanie online) – 27.4.2023, godz. 9:30
 • 2023.03.30
  Wyniki XTB za 2022 rok

  Rok 2022 był dla XTB kolejnym okresem dynamicznego rozwoju biznesu oraz budowania bazy klienckiej. Wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz środowisko ujemnych realnych stóp procentowych sprawiły, że handel na instrumentach finansowych stał się mocno atrakcyjny dla wielu inwestorów. W konsekwencji Grupa pozyskała rekordowe 196,9 tys. nowych klientów a liczba aktywnych klientów wzrosła o 35,9% r/r z 190,5 tys. do 258,8 tys. Przełożyło się to na znaczące zwiększenie wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD wyrażonego w lotach – wzrost z 4,1 mln do 6,4 mln lotów, tj. o 55,1% r/r.

   

  Dynamiczny wzrost operacyjny XTB przy korzystnych uwarunkowaniach rynkowych przełożył się w 2022 r. na rekordowe wyniki finansowe. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 766 096 tys. zł wobec 237 830 tys. zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody osiągnęły wartość 1 444 249 tys. zł (2021 r.: 625 595 tys. zł) przy kosztach działalności operacyjnej na poziomie 558 567 tys. zł (2021 r.: 348 772 tys. zł).

   

   

  Przychody

   

  W 2022 r. XTB odnotowało rekordowy wzrost przychodów z 625 595 tys. zł do 1 444 249 tys. zł, tj. o 130,9% r/r. Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom były wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz stale rosnąca liczba aktywnych klientów (wzrost o 35,9% r/r), połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną m.in. w liczbie zawartych kontraktów CFD w lotach (wzrost o 55,1% r/r). W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 6 365,6 tys. lotów (2021: 4 104,6 tys. lotów), a rentowność na lota osiągnęła wartość 227 zł (2021: 152 zł).

   

  XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W 2022 r. Grupa odnotowała kolejny rekord w tym obszarze pozyskując 196 864 nowych klientów wobec 189 187 rok wcześniej, co daje wzrost o 4,1%. Analogicznie do liczby nowych klientów rekordowa była także liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona z 190 452 do 258 799, tj. o 35,9% r/r.

   

   

  Priorytetem Zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej prowadzący do umocnienia pozycji rynkowej XTB na świecie poprzez dotarcie z ofertą produktową do klienta masowego. Działania te wspierane są i będą przez szereg inicjatyw, między innymi wprowadzenie nowych produktów czy też akcje promocyjne. 

   

  Ambicją Zarządu w 2023 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 40-60 tys. nowych klientów kwartalnie. W styczniu 2023 r. Grupa pozyskała łącznie 42,3 tys. nowych klientów, natomiast w lutym 2023 r. zostało pozyskanych 36,5 tys. nowych klientów.

   

  Dla przykładu, 9 stycznia 2023 roku XTB wystartowało z nową promocją „Darmowa akcja na dobry początek” polegającą na otrzymaniu darmowej akcji o wartości do 30 USD za otwarcie konta w XTB i dokonaniu wpłaty w dowolnej wysokości.

   

   

  XTB w celu umocnienia swojej pozycji rynkowej i rozpoznawalności na świecie współpracuje z utytułowanymi sportowcami, będącymi ambasadorami marki XTB. W lutym 2022 r. wprowadzona została kampania reklamowa z udziałem utytułowanej zawodniczki sportów walki, pierwszej Polki w organizacji UFC oraz mistrzyni w tejże organizacji, jak i trzykrotnej mistrzyni świata w boksie tajskim – Joanny Jędrzejczyk.

   

   

   

   

   

   

   

   

  We wrześniu 2022 r. uruchomiono działania promocyjne z udziałem Conora McGregor, kolejnego ambasadora marki XTB – irlandzkiego zawodnika mieszanych sztuk walki (MMA) oraz UFC. Conor McGregor jest największą gwiazdą sportów walki na świecie oraz najlepiej wynagradzanym sportowcem wg listy sporządzonej przez Forbesa. Conor to nie tylko zawodnik, ale także osoba odnosząca sukcesy w biznesie jako inwestor w wielu ciekawych projektach.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Twarzą marki XTB został także Jiří Procházka, czeski zawodnik, jeden z czołowych zawodników MMA, mistrz UFC. Dzięki tej współpracy, XTB planuje kontynuować swoje intensywne działania promocyjne.

   

   

   

   

   

   

   

  Do zespołu ambasadorów XTB dołączył też w 2022 r. Iker Casillas, były piłkarz Realu Madryt, uznawany za jednego z najlepszych bramkarzy wszech czasów. Obecnie pełni on funkcję zastępcy dyrektora generalnego fundacji Realu Madryt.

   

   

   

  XTB, dzięki podjętej współpracy z takimi osobistościami jak Joanna Jędrzejczyk, Conor McGregor, Jiří Procházka, czy Iker Casillas rozpoczęło promocję oferowanych rozwiązań inwestycyjnych, w szczególności przekonuje, że inwestowanie w różnego rodzaju aktywa jest dostępne dla każdego, za pomocą udostępnianych narzędzi, które ułatwiają wejście w świat inwestycji: przez codzienne analizy rynkowe, a także liczne materiały edukacyjne.

   

  Patrząc na przychody XTB pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie widać, że w 2022 r. prym wiodły CFD oparte na indeksach. Ich udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych sięgnął 46,4% wobec 32,8% rok wcześniej. To konsekwencja dużej dochodowości na instrumentach CFD opartych o amerykański indeks US 100, niemiecki indeks akcji DAX (DE30) czy też amerykański indeks US 500. Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte na towarach. Ich udział w strukturze przychodów w 2022 r. wyniósł 33,8% (2021: 49,3%). To konsekwencja m.in. wysokiej rentowności na instrumentach CFD opartych na notowaniach ceny gazu ziemnego, złota oraz ropy naftowej. Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty stanowiły 17,0% wszystkich przychodów, wobec 12,5% rok wcześniej, gdzie najbardziej dochodowymi instrumentami finansowymi w tej klasie były oparte o parę walutową EURUSD oraz GBPUSD.

   

   

   

   

  XTB kładzie duży nacisk na dywersyfikację geograficzną przychodów, konsekwentnie realizując strategię zbudowania marki globalnej. Krajem, z którego Grupa czerpie każdorazowo więcej niż 20% przychodów jest Polska z udziałem wynoszącym 41,4% (2021 r.: 33,5%). Ze względu na ogólny udział w przychodach Grupy wydzielono prezentacyjnie Polskę jako największy przychodowo rynek w Grupie. Grupa dzieli swoje przychody na obszary geograficzne co do zasady według kraju biura XTB, w którym klient został pozyskany. Wyjątek stanowi region Bliskiego Wschodu, w ramach którego prezentowane są także przychody z klientów z tego rynku pozyskanych przez spółkę zależną XTB International Ltd. z siedzibą w Belize.

   

  Dla XTB ważna jest także dywersyfikacja segmentowa przychodów. W tym celu Grupa rozwija, poza segmentem detalicznym, działalność instytucjonalną pod marką X Open Hub (XOH), w ramach której dostarcza płynność i technologię innym instytucjom finansowym. Przychody z tego segmentu potrafią podlegać istotnym wahaniom z okresu na okres, analogicznie jak w segmencie detalicznym, co jest zjawiskiem typowym dla przyjętego przez Grupę modelu biznesowego.

   

  W model biznesowy XTB wpisana jest duża zmienność przychodów z okresu na okres. Na wyniki operacyjne wpływ mają przed wszystkim: (i) zmienność na rynkach finansowych i towarowych; (ii) liczba aktywnych klientów; (iii) wolumen zawieranych przez nich transakcji na instrumentach finansowych; (iv) ogólne warunki rynkowe, geopolityczne i gospodarcze; (v) konkurencja na rynku FX/CFD oraz (vi) otoczenie regulacyjne.

   

  Co do zasady, na przychody Grupy pozytywnie wpływa wyższa aktywność rynków finansowych i towarowych z uwagi na to, że w takich okresach obserwuje się wyższy poziom obrotów realizowanych przez klientów Grupy oraz wyższą rentowność na lota. Korzystne dla Spółki są okresy występowania wyraźnych i długich trendów rynkowych i właśnie w takich momentach osiąga najwyższe przychody. W związku z tym, wysoka aktywność rynków finansowych i towarowych prowadzi co do zasady do zwiększonego wolumenu obrotów na platformach transakcyjnych Grupy. Natomiast spadek tej aktywności oraz związany z tym spadek aktywności transakcyjnej klientów Grupy prowadzi co do zasady do zmniejszenia przychodów operacyjnych Grupy. Z uwagi na powyższe, przychody operacyjne i rentowność Grupy mogą spadać w okresach niskiej aktywności rynków finansowych i towarowych. Ponadto, może pojawić się bardziej przewidywalny trend, w którym rynek porusza się w ograniczonym zakresie cenowym. Prowadzi to do powstania tendencji rynkowych, dających się przewidzieć z wyższym prawdopodobieństwem niż w przypadku większych kierunkowych ruchów na rynkach, co tworzy sprzyjające warunki do transakcji zawieranych w wąskim zakresie rynku (ang. range trading). W takim przypadku obserwuje się większą liczbę transakcji przynoszących zyski klientom, co prowadzi do obniżenia wyniku Grupy z tytułu market making.

   

  Zmienność oraz aktywność rynków wynika z szeregu czynników zewnętrznych, z których część jest charakterystyczna dla rynku, a część może być powiązana z ogólnymi warunkami makroekonomicznymi. Może ona w sposób istotny wpływać na przychody osiągane przez Grupę w kolejnych kwartałach. Jest to charakterystyczne dla modelu biznesowego Grupy.

   

  Koszty działalności operacyjnej

   

  Koszty działalności operacyjnej w 2022 r. ukształtowały się na poziomie 558 567 tys. zł i były o 209 795 tys. zł wyższe od tych rok wcześniej (2021: 348 772 tys. zł). Najistotniejsze zmiany wystąpiły w:

   

  kosztach marketingowych, wzrost o 102 268 tys. zł wynikający głównie z wyższych nakładów na kampanie marketingowe online i offline;

   

  kosztach wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, wzrost o 60 765 tys. zł głównie za sprawą wzrostu zatrudnienia oraz wyższych rezerw na zmienne składniki wynagrodzeń (bonusy);

   

  kosztach prowizji, wzrost o 18 178 tys. zł wynikający z większych kwot zapłaconych dostawcom usług płatniczych za pośrednictwem których klienci deponują swoje środki na rachunkach transakcyjnych;

   

  pozostałych usługach obcych, wzrost o 11 533 tys. zł w następstwie poniesienia głównie wyższych nakładów na: (i) systemy IT i licencje (wzrost o 4 166 tys. zł r/r); (ii) usługi dostarczania danych rynkowych (wzrost o 2 807 tys. zł r/r); (iii) usługi prawne i doradcze (wzrost o 2 762 tys. zł r/r) oraz (iv) koszty rekrutacji (wzrost o 1 967 tys. zł r/r).

   

   

 • 2023.03.15
  XTB laureatem rankingu Giełdowa Spółka Roku 2022

  XTB została laureatem 24. edycji rankingu najlepszych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych „Giełdowa Spółka Roku 2022” plasując się na 3. miejscu w rankingu głównym.

   

   

  Giełdowa Spółka Roku to jeden z najstarszych, najbardziej prestiżowych i kompleksowych rankingów, z 24-letnią już historią. Co roku wyboru spółki dokonuje 100 analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i zarządzających, reprezentujących domy i biura maklerskie, fundusze emerytalne i inwestycyjne.

   

  Eksperci oceniają, która spółka ma najbardziej kompetentny zarząd, odniosła w roku poprzednim najbardziej spektakularny sukces, może się pochwalić najlepszą w giełdowej stawce jakością produktów i usług, najlepiej prowadzi relacje z inwestorami i ma najciekawsze perspektywy rozwoju.
 • 2023.02.07
  Omar Arnaout o wynikach za 2022 rok dla Parkiet TV

Notowania

Kalendarium

 • 2023.11.08
  Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku
 • 2023.10.09
  Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za III kwartał 2023 roku: 09.10.2023 – 08.11.2023
 • 2023.09.12
  20th Emerging Europe Investment Conference – spotkanie z inwestorami
 • 2023.08.18
  Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku
 • 2023.07.19
  Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za I półrocze 2023 roku: 19.07.2023 – 18.08.2023
 • 2023.05.08
  Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku
 • 2023.04.27
  Konferencja wynikowa – wstępne dane za I kwartał 2023 (spotkanie online) – start 27.4.2023, godz. 9:30
 • 2023.04.08
  Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za I kwartał 2023 roku: 08.04.2023 – 08.05.2023
 • 2023.04.05
  2nd Financial Conference Pekao – spotkanie z inwestorami
 • 2023.04.04
  2nd Financial Conference Pekao – spotkanie z inwestorami
 • 2023.03.23
  Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok