Raporty

Bez kategorii

 • 2024.04.24
  RB nr 15/2024 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2023 r.
 • 2024.01.08
  Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za I półrocze 2024 roku: 21.07.2024 – 20.08.2024

  Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR), osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

   

   

  W związku z powyższym, osoby pełniące obowiązki zarządcze w XTB S.A. (Spółka, XTB), czyli zgodnie z Rozporządzeniem MAR osoby związane ze Spółką, które są członkiem jej organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego, lub pełnią w XTB funkcje kierownicze, nie będąc członkiem ww. organów, przy czym mają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu, w związku z publikacją raportu za I półrocze 2024 r., objęte są okresem zamkniętym, który trwa począwszy od dnia 21 lipca 2024 r. do chwili publikacji ww. raportu w dniu 20 sierpnia 2024 r.

 • 2021.07.10
  XTB MENA Limited – aktualizacja informacji na temat licencji

  W związku z zapytaniami trafiającymi do Spółki dotyczącymi licencji dla XTB MENA Limited w ZEA chcielibyśmy Państwa poinformować, że według naszej najlepszej wiedzy wypełniliśmy wszystkie warunki postawione nam przez regulatora DFSA we wstępnej zgodzie z listopada 2020 r. Jest to teraz przedmiotem weryfikacji przez regulatora i czekamy na jego decyzję. Jak tylko ją otrzymamy podzielimy się z Państwem tą informacją.

  Korzystając z okazji zachęcamy Państwa do zapisania się na newsletter Relacji Inwestorskich XTB. Dzięki temu nie przegapią Państwo żadnych istotnych informacji z obszaru relacji inwestorskich. Formularz zapisu dostępny jest na stronie w prawym górnym rogu.

 • 2019.07.17
  RB nr 14/2019 – Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki
 • 2018.09.18
  Oświadczenie Spółki w sprawie kary KNF

  W odniesieniu do Komunikatu z 404. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2018 r. Zarząd XTB w pełni podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko i nie znajduje żadnych podstaw do zastrzeżeń dotyczących sposobu działalności spółki.

   

  W toku postępowania przed KNF, Zarząd przekazał nadzorcy obszerne wyjaśnienia oraz ekspertyzy prawne i ilościowe niezależnych podmiotów, które potwierdzają, że stosowanie przez XTB mechanizmu niesymetrycznego odchylenia (deviation) nie naruszyło zasady działania w najlepiej pojętym interesie klientów oraz nie miało wpływu na wyniki transakcyjne klientów. Uwagi KNF do firmy XTB odnośnie stosowania tego mechanizmu dotyczą działalności od stycznia 2014 r. do maja 2015 r. Wytyczną dotyczącą konieczności stosowania symetrycznego odchylenia (deviation), KNF wydała w maju 2016 r., prawie rok po tym, jak spółka dokonała samodzielnie zmiany w swoich systemach IT.

   

  Działając w interesie spółki i jej akcjonariuszy, a także kierując się dobrem klientów, spółka zamierza odwołać się od decyzji nadzorcy.

   

  Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

 • 2017.06.02
  Disclaimer

  X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. with its registered office in Warsaw, at Ogrodowa 58, 00-876 Warsaw, Poland, entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy) conducted by District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000217580, REGON number 015803782 and Tax Identification Number (NIP) 527-24-43-955, with the fully paid up share capital in the amount of PLN 5.869.181,75 PLN, being a brokerage house supervised by the Polish Financial Supervision Authority and to a limited extent by other regulators in the European Union.

   

  This electronic message transmission (e-mail) contains information from the Brokerage House X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. The information contained in this e-mail is intended only for the personal and confidential use of the recipient(s) named above. If the reader of this e-mail is not the intended recipient or an agent responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that you have received this document in error and that any review, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify us by telephone (+48 22 201 95 50) or by electronic mail (biuro@xtb.pl) immediately. Thank you.