Aktualności

Informacje Prasowe

 • 2016.05.16
  Wyniki XTB za I kwartał 2016 roku

  Grupa Kapitałowa X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („XTB”) wypracowała w I kwartale 2016 roku 82,8 mln zł przychodów z działalności operacyjnej i 31,9 mln zł zysku netto, osiągając marżę EBITDA oraz zysku netto wynoszącą odpowiednio 52,8% i 38,5%. Wpływ na bardzo dobre wyniki miały przede wszystkim: wzrost średniej liczby aktywnych rachunków oraz duża zmienność na rynkach występująca w styczniu i lutym br.

   

  W I kwartale 2016 r. zysk netto Grupy XTB był wyższy o 2,1 mln zł, tj. o 7,1% od średniej kwartalnej z rekordowego dla XTB roku 2015. Ponadto był on wyższy niż w IV kwartale 2015 r. i niższy niż w I kwartale 2015 r., kiedy to na rynkach panowała ponadprzeciętna zmienność wynikająca m.in. z uwolnienia kursu franka szwajcarskiego względem euro czy też rozpoczęcia programu luzowania ilościowego polityki pieniężnej przez EBC.

   

  W segmencie działalności detalicznej średnia liczba aktywnych rachunków wzrosła o ponad tysiąc, z 15 045 na koniec 2015 r. do 16 052 na koniec I kwartału 2016 r. To zasługa m.in. wprowadzania do oferty nowych instrumentów, jak również podwyższania jakości i konkurencyjności świadczonych usług.

   

  W segmencie działalności instytucjonalnej (X Open Hub) zysk netto zwiększył się o 103,5%, z 3,9 mln zł w I kwartale 2015 r. do 8,0 mln zł w I kwartale 2016 r. Zarząd XTB uważa, że segment działalności instytucjonalnej posiada znaczny potencjał wzrostu, a jego udział w przychodach Grupy powinien wzrosnąć w ciągu kilku najbliższych lat.

   

  Zobacz Raport okresowy XTB za 1 kwartał 2016 r. 

 • 2016.05.06
  Debiut X-Trade Brokers DM S.A. na głównym rynku GPW

  X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., międzynarodowy dostawca produktów, usług i rozwiązań technologicznych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rynku pozagiełdowym, zadebiutował dzisiaj na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

   

  W dniu 6 maja 2016 o godz. 9:00 przedstawiciele XTB uderzyli w giełdowy dzwon, symbolicznie rozpoczynając obrót akcjami Spółki na warszawskim parkiecie – do obrotu na rynku podstawowym GPW zostało wprowadzonych łącznie 117.383.635 akcji XTB. W pierwszej ofercie publicznej sprzedano 16.433.709 akcji, a cena sprzedaży została ustalona na 11,5 PLN za akcję, co oznacza łączną wartość przeprowadzonej oferty publicznej na poziomie 190 mln PLN i kapitalizację XTB na poziomie około 1,35 mld PLN.

   

  Dołączenie do grona spółek notowanych na GPW jest dla nas kluczowym elementem strategii mającej budować długoterminową wartość XTB. Od dzisiaj do naszych przewag konkurencyjnych, takich jak m.in. nowoczesne technologie i szeroka, zróżnicowana i rozwijana oferta produktów oraz usług, dołączy kolejna cecha pożądana przez naszych klientów –transparentność naszego modelu biznesowego i finansów. Mamy nadzieję, że zarówno dotychczasowi, jak i nowi akcjonariusze będą z zainteresowaniem śledzić nasz dalszy rozwój, ciesząc się z każdego sukcesu budującego wartość spółki – powiedział Jakub Maly, Prezes Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

 • 2016.04.14
  X-Trade Brokers DM S.A. publikuje Prospekt Emisyjny

  X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („XTB” lub „Spółka”, a wraz ze spółkami zależnymi „Grupa” lub „Grupa XTB”), międzynarodowy dostawca produktów, usług i rozwiązań technologicznych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rynku pozagiełdowym, opublikował prospekt emisyjny sporządzony w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji.

   

  Pierwsza oferta publiczna („Oferta”) obejmuje do 16.433.709 istniejących akcji sprzedawanych przez XXZW Investment Group S.A. („XXZW”), spółkę bezpośrednio kontrolowaną przez jednego z założycieli XTB, reprezentujących nie więcej niż 14% kapitału zakładowego Spółki oraz nie więcej niż 14% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

   

  Oferta składa się z oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych (z wyłączeniem Polski), którzy nie są oraz którzy nie działają na rachunek lub na rzecz, tzw. „U.S. persons”, na podstawie Regulacji S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku oraz do „kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych” (ang. „Qualified Institutional Buyers”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki w rozumieniu i zgodnie z Przepisem 144A (ang. Rule 144A) wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (którzy to kwalifikowani inwestorzy instytucjonalni będą jednocześnie „kwalifikowanymi kupującymi” (ang. „Qualfied Purchasers”) zdefiniowanymi w przepisie oraz w regulacjach wydanych na podstawie art. 2(a)(51) Amerykańskiej Ustawy o Spółkach Inwestycyjnych z 1940 roku, ze zmianami (ang. U.S. Investment Company Act of 1940, as amended). Intencją akcjonariusza sprzedającego jest przydzielenie około 85%-90% akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym i około 10%-15% akcji oferowanych inwestorom detalicznym.