Aktualności

Informacje Prasowe

 • 2016.08.26
  XTB ogłasza wyniki za 1 półrocze 2016 roku

  Spadek wyniku z instrumentów finansowych w I półroczu 2016 roku spowodowany był mniejszą zmiennością na rynkach finansowych niż w analogicznym okresie 2015 roku. Ponadprzeciętna zmienność w I półroczu 2015 roku wynikała z uwolnienia kursu franka szwajcarskiego w styczniu 2015 roku oraz rozpoczęcia programu luzowania ilościowego przez Europejski Bank Centralny w marcu 2015 roku. W I półroczu 2016 roku ważnym wydarzeniem był Brexit, czyli głosowanie Wielkiej Brytanii nad ewentualnym wyjściem lub pozostaniem kraju w Unii Europejskiej. Dzięki podjętym przez rynki finansowe działaniom ostrożnościowym, zmienność na rynkach wywołana wynikami referendum nie powtórzyła scenariusza wydarzeń zaobserwowanych w styczniu ubiegłego roku. Grupa przygotowując się do referendum zwiększyła minimalne depozyty na instrumentach potencjalnie najbardziej narażonych na gwałtowny ruch (pary walutowe z GBP, indeksy europejskie). Zabieg ten miał na celu ograniczenie ekspozycji klientów na wymienionych instrumentach.

   

  W pierwszym półroczu 2016 roku zysk netto XTB spadł rok do roku o 55 proc., do 23 mln zł. EBITDA zmniejszyła się o 68 proc. i wyniosła 21,4 mln zł, a przychody operacyjne spadły o 12 proc. rdr, do 113,8 mln zł. Zysk netto w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku stopniał o 55%. Odpowiada za to spadek przychodów o ponad 12%, a w szczególności wzrost kosztów o ponad 46%. Spadła liczba nowych rachunków pozyskanych w ciągu pierwszych 6 miesięcy roku, ale odnotowano poprawę w przypadku średniej liczy aktywnych rachunków (średnia kwartalna liczba rachunków za pośrednictwem których przeprowadzono co najmniej jedną transakcję w okresie trzech miesięcy).

   

  W drugim kwartale 2016 roku wyniki Grupy ukształtowane zostały przede wszystkim przez tzw. range trading, tj. poruszanie się rynku w ograniczonym przedziale cenowym oraz mniejszą dynamikę rynków przy jednoczesnym niskim poziomie stóp procentowych. Połączenie powyższych czynników przyczyniło się do spadku wolumenu na instrumentach finansowych liczonego w lotach, jak również niższej responsywności na działania marketingowe.

 • 2016.05.16
  Wyniki XTB za I kwartał 2016 roku

  Grupa Kapitałowa X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („XTB”) wypracowała w I kwartale 2016 roku 82,8 mln zł przychodów z działalności operacyjnej i 31,9 mln zł zysku netto, osiągając marżę EBITDA oraz zysku netto wynoszącą odpowiednio 52,8% i 38,5%. Wpływ na bardzo dobre wyniki miały przede wszystkim: wzrost średniej liczby aktywnych rachunków oraz duża zmienność na rynkach występująca w styczniu i lutym br.

   

  W I kwartale 2016 r. zysk netto Grupy XTB był wyższy o 2,1 mln zł, tj. o 7,1% od średniej kwartalnej z rekordowego dla XTB roku 2015. Ponadto był on wyższy niż w IV kwartale 2015 r. i niższy niż w I kwartale 2015 r., kiedy to na rynkach panowała ponadprzeciętna zmienność wynikająca m.in. z uwolnienia kursu franka szwajcarskiego względem euro czy też rozpoczęcia programu luzowania ilościowego polityki pieniężnej przez EBC.

   

  W segmencie działalności detalicznej średnia liczba aktywnych rachunków wzrosła o ponad tysiąc, z 15 045 na koniec 2015 r. do 16 052 na koniec I kwartału 2016 r. To zasługa m.in. wprowadzania do oferty nowych instrumentów, jak również podwyższania jakości i konkurencyjności świadczonych usług.

   

  W segmencie działalności instytucjonalnej (X Open Hub) zysk netto zwiększył się o 103,5%, z 3,9 mln zł w I kwartale 2015 r. do 8,0 mln zł w I kwartale 2016 r. Zarząd XTB uważa, że segment działalności instytucjonalnej posiada znaczny potencjał wzrostu, a jego udział w przychodach Grupy powinien wzrosnąć w ciągu kilku najbliższych lat.

   

  Zobacz Raport okresowy XTB za 1 kwartał 2016 r. 

 • 2016.05.06
  Debiut X-Trade Brokers DM S.A. na głównym rynku GPW

  X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., międzynarodowy dostawca produktów, usług i rozwiązań technologicznych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rynku pozagiełdowym, zadebiutował dzisiaj na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

   

  W dniu 6 maja 2016 o godz. 9:00 przedstawiciele XTB uderzyli w giełdowy dzwon, symbolicznie rozpoczynając obrót akcjami Spółki na warszawskim parkiecie – do obrotu na rynku podstawowym GPW zostało wprowadzonych łącznie 117.383.635 akcji XTB. W pierwszej ofercie publicznej sprzedano 16.433.709 akcji, a cena sprzedaży została ustalona na 11,5 PLN za akcję, co oznacza łączną wartość przeprowadzonej oferty publicznej na poziomie 190 mln PLN i kapitalizację XTB na poziomie około 1,35 mld PLN.

   

  Dołączenie do grona spółek notowanych na GPW jest dla nas kluczowym elementem strategii mającej budować długoterminową wartość XTB. Od dzisiaj do naszych przewag konkurencyjnych, takich jak m.in. nowoczesne technologie i szeroka, zróżnicowana i rozwijana oferta produktów oraz usług, dołączy kolejna cecha pożądana przez naszych klientów –transparentność naszego modelu biznesowego i finansów. Mamy nadzieję, że zarówno dotychczasowi, jak i nowi akcjonariusze będą z zainteresowaniem śledzić nasz dalszy rozwój, ciesząc się z każdego sukcesu budującego wartość spółki – powiedział Jakub Maly, Prezes Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

 • 2016.04.14
  X-Trade Brokers DM S.A. publikuje Prospekt Emisyjny

  X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („XTB” lub „Spółka”, a wraz ze spółkami zależnymi „Grupa” lub „Grupa XTB”), międzynarodowy dostawca produktów, usług i rozwiązań technologicznych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rynku pozagiełdowym, opublikował prospekt emisyjny sporządzony w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji.

   

  Pierwsza oferta publiczna („Oferta”) obejmuje do 16.433.709 istniejących akcji sprzedawanych przez XXZW Investment Group S.A. („XXZW”), spółkę bezpośrednio kontrolowaną przez jednego z założycieli XTB, reprezentujących nie więcej niż 14% kapitału zakładowego Spółki oraz nie więcej niż 14% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

   

  Oferta składa się z oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych (z wyłączeniem Polski), którzy nie są oraz którzy nie działają na rachunek lub na rzecz, tzw. „U.S. persons”, na podstawie Regulacji S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku oraz do „kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych” (ang. „Qualified Institutional Buyers”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki w rozumieniu i zgodnie z Przepisem 144A (ang. Rule 144A) wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (którzy to kwalifikowani inwestorzy instytucjonalni będą jednocześnie „kwalifikowanymi kupującymi” (ang. „Qualfied Purchasers”) zdefiniowanymi w przepisie oraz w regulacjach wydanych na podstawie art. 2(a)(51) Amerykańskiej Ustawy o Spółkach Inwestycyjnych z 1940 roku, ze zmianami (ang. U.S. Investment Company Act of 1940, as amended). Intencją akcjonariusza sprzedającego jest przydzielenie około 85%-90% akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym i około 10%-15% akcji oferowanych inwestorom detalicznym.